විදු පෙම

ප්‍රද්‍රනය කරමි නුඹට මා සතු ඉලෙක්ට්‍රෝනය,

ප්‍රතිග්‍රහණය කරන එය ආදරයෙන් ,

ස්ථායී ‍වේය නුඹෙත් මගෙත් ජීවය,

අයනික බන්ධනයක්ව නුඹ හා මම ඒකාකාර ප්‍ර‍වේගයෙන්,

කලාපයේ දිගේ දිව යමු හමුවන තුරු අනන්තය,

ඒ මග යන්නට අපට ප්‍රිස්ම තුලින් වර්තනය වී,

දේදුණු වර්ණාවලියෙන් කිරණ දේවි,

සමාන සංඛ්‍යාත ධ්වනි තරංග මියුරු තනුවක් වයාවි,

මිනුසුන් ශූනයක් වූදා බිහිවේවි අපේම සුන්දර ළමා ලොවක්,


Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. ayesha mihirani
  Jan 07, 2010 @ 05:25:22

  good future.I WISH YOU ALL THE BEST.

  Reply

 2. wadugebmv
  Jan 15, 2010 @ 10:44:20

  ඇත්තට හරිම ලස්සනයි අදහස නියමයි

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: