පරිගණකය

නව නව නිපැයුම් සොයා ගත්             මිනිසුනි

ඉතා දියුණු මොළයකින් පරිගණකය නිපදිවිනි

පරිගණක තාක්ෂණය ලොව පුරා         විහිදුනි

ලොව පරිගණකයෙන් දියුණු                    විනි

පරිගණක දැනුමෙන් සන්නද්ද අපි          වෙමු

ගුරුවරුන් දෙන ශිල්පය අපි                උගනිමු

එයින් ඉදිරියට අපි                           යන්නෙමු

විදුලොව සැමදා අපි                   ජයගන්නෙමු

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. wadugebmv
  Jan 07, 2010 @ 08:41:52

  මරැ ලස්සනයි

  Reply

 2. ayesha mihirani
  Jan 11, 2010 @ 07:05:57

  good future

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: