දඟ ගෙයි දඩුවම්

දඟ ගෙයි දඩුවම් සියුමැලි වැඩිනම්
අළු ගෝසුවනේ එල්ලාපං..//
කටු ඉඹුලේ අප එල්ලාපං
යුක්තිය උදෙසා කෑමොර දීමයි
දඟ ගෙයි ලෑමට අප සැම කල පව
මුකවාඩම් බැඳ එකකු නසන කළ
දනිමු සුවහසක් තව උපදින බව
වරදට එරෙහිව අවි ඔසවන්නේ
රටකට දැයකට හිත ඇති මිනිසුන්
ශාන්තිවාදීව තපස් රකින්නේ
පිට කොඳු බිඳ ගත් ඔල මොළ නිවටුන්

Advertisements

3 Comments (+add yours?)

 1. Aruna sir
  Jan 30, 2010 @ 10:43:31

  There are two ways to live.one is standing on your knees.the other is by standing on your legs.What is better?proud of you and you writings.

  Reply

 2. ayesha mihirani
  Feb 11, 2010 @ 09:11:06

  ගොඩාක් හොදයි.මම සුභ පතනවා.

  Reply

 3. ayesha mihirani
  Feb 11, 2010 @ 09:12:11

  good future

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: