දුක හා කදුල

Advertisements

4 Comments (+add yours?)

 1. wadugebmv
  Mar 03, 2010 @ 04:56:06

  ඇයි දිගටම ලියන්න .ඔයා දිටම ලියනවානම් නිර්මාණත්මක අදහස් ඇැති වෙවි

  Reply

 2. wadugebmv
  Mar 03, 2010 @ 04:58:06

  දිගටම ලියන්න .ඔයා දිටම ලියනවානම් නිර්මාණත්මක අදහස් ඇැති වෙවි

  Reply

 3. priyanthabmv
  Mar 11, 2010 @ 07:46:29

  aththamai me kathawa aththa.

  Reply

 4. Anuradhabmv
  Mar 15, 2010 @ 07:46:52

  adaraya karalama liwwanam hoda nadda

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: