අම්මාවරුනේ….

අම්මාවරුනේ….

අම්මාවරුනේ…

සම්මා සම්බුදු අම්මාවරුනේ

දරුවන්ගේ දුක් කඳුළු දකින දා

සුර ලොව සිට අත පා……

ඒ කඳුළැලි පිසිනාඅම්මාවරු නැති දරුවන්නේ

සංකා දුක් කවුදෝ දන්නේ

ඒ දුක දන්නා අම්මාවරුමයි

යම් මතු දිනයක බුදු වන්නේ

සංසාරේ මතු බුදු වන්නේ

අම්මාවරුනේ….

අම්මාවරුනේ…..සෙනෙහස වැඩි දා

සිතද බොළවේ

ලොවම ආදරේ කියා සිතී

මායාවක්වී එහි තනිවූ දා

අම්මා පමණයි ළඟ ඉන්නේ

අම්මා පමණයි ළඟ ඉන්නේඅම්මාවරුනේ….

අම්මාවරුනේ…

සම්මා සම්බුදු අම්මාවරුනේ

දරුවන්ගේ දුක් කඳුළු දකින දා

සුර ලොව සිට අත පා……

ඒ කඳුළැලි පිසිනා

අම්මාවරුනේ….

අම්මාවරුනේ….


Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. ayesha mihirani
    May 21, 2010 @ 06:45:25

    දෙමවිපියො ලග ඉන්න කොට අගේ නැති වුනාට ඒගොල්ලො ටික දවසකට, ටික වෙලාවකට දුරස් වුනාම මොන තරම් දේවල් හිතට දැනෙනවද? නේද ජිවිතේ එපා වෙනවා නේද?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: