මට දුන්න දුක් ගින්න

මට දුන්න දුක් ගින්න ඇවිලෙයි ඉතින්
රිදවන්නෙ විදවන්නෙ මාගේ හිතින්
කොයිකාට වූවාද මේ දුක් සුසුම්
ඉවසන්න හැකිවේද දුක් මේ තරම්

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. wadugebmv
  Mar 11, 2010 @ 07:40:40

  ජිවිතයට සතුට ලැබුනාම දුකත් අනිවර්යයි .ඔයා විතරන් දුක්විදිනනේ නැනේ .හැමදෙනාම දුක් විදිනවා .ජිවිතේට දුක සතුට අනිවර්යයෙන්ම ලැබේනවා .එකයි ජිවිතය කියන්නේ .හැම ප්‍රශ්නයකටම සතුටින් මුහුණ දෙන්න.

  Reply

 2. ayesha mihirani
  May 21, 2010 @ 06:40:10

  කාට හරි දුකක් දුන්නොත් අනිවර්්‍යයෙන්ම අපිට ආපස්සට ඒ දුක ලැබෙනවාමයි. විදවන්න වෙනවාමයි.ඒක ලෝක ස්වභාවනෙ

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: