ඉගෙන ගන්න…….

තිබූ තැනක සොර සතුරන් ගත නොහෙ නා
එසැඩ මනා වත් වතුරෙන් වල නොහෙ නා
කෝප වුවත් රජ මැතිඳුන් ගත නොහෙ නා
උගත මනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙ නා
අල්ලට සිඟාවත් රස නැති කැවිලි ක කා
වල්කොළ බිම අතට නිඳි නොලැබ දුක් ත කා
කල්ගිය රෙදි වැරළි ඇඳ දැලි කුණෙන් ව කා
ඇල්මෙන් අකුරු උගනිව් ඉදිරි වැඩ ත
කා
වේවැල් කෝටූ නාරන්  සියඹලා අ තු
කිතුල් පොල් ඉරටු වැල් කසඹිලිය අ තු
මෙහැම ඉපල් මගේ දෑසට නොපෑයු
තු
පමා නොවී එමි අකුරට මෙයින් ම
තු
Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. wadugebmv
  May 19, 2010 @ 03:39:25

  අපි ඉගෙන ගත්ත දේ කතදාවත් අපිව දාල යන්නේ නැනේ ද?

  Reply

 2. chinthaka sir
  May 16, 2012 @ 07:14:13

  Aluthin kaviyak nirmaanaya kaloth hondai neda?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: